banner10
banner20
banner30
bar00000bar_homebar_emaibar20000ΕλληνικάΑγγλικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της 9ης Νοεμβρίου 2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 17ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στο Υποκατάστημα της, στο Καστράκι Δωρίδος, του νομού Φωκίδος με θέματα ημερήσια διάταξης:

  1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης (01/07/2015 – 30/06/2016).
  2. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) πλήρης ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Ναύπακτος 10/11/2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Κουτσοσπύρου


 

 

Domain Names & Web Hosting by: minima.net.gr